Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Organizacja

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący zgodnie z § 1 pkt 9 niniejszego statutu.

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.

Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności
1.czas pracy poszczególnych oddziałów,
2.ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3.ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4.czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisywaniu dziecka do przedszkola (adnotacja w karcie)

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy

Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu.

System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci trzyletnich i czteroletnich, które rozpoczynają edukację przedszkolną.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie uczestniczą w zapisie elektronicznym.

Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji:

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :
1.dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
2.dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,
3.dzieci z rodzin zastępczych,
4.dzieci z rodzin wielodzietnych

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności,

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

W placówce łącznie są cztery oddziały dziecięce, w tym:
1.dwa oddziały dzieci 3 letnich,
2.jeden oddział dzieci 4 letnich,
3.jeden oddział dzieci 5 letnich.

Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada
1.cztery sale, dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV),
2.salę rekreacyjno – gimnastyczną,
3.pomieszczenie biblioteki przedszkolnej,
4. szatnię dla dzieci,
5.pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
6.kuchnię z zapleczem

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci.

Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez dyrektor Przedszkola nr 238.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez radę pedagogiczną i radę rodziców, uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dodatkowe zajęcia dla dzieci, takie jak :
1.zajęcia rytmiczne,
2.zajęcia korygujące wady postawy,
3.zajęcia taneczne,
4.zajęcia z nauką języka angielskiego, które odbywają się w godzinach popołudniowych

Zajęcia te prowadzone są przez instruktorów i specjalistów posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Firmy prowadzące zajęcia dodatkowe zostały zatwierdzone przez Radę Rodziców.

Pokaz informacje o atrykule