Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Status prawny lub forma prawna

Przedszkole Nr 238  jest Przedszkolem Publicznym.

Siedzibą przedszkola
jest budynek przy ul. Monte Cassino 5.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
Aktu założycielskiego,
Statutu.

Przedszkole zostało utworzone we wrześniu 1965 roku
 
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:

Przedszkole nr 238

Tęczowy Pajacyk

 01-121 Warszawa

 ul. Monte Cassino 5

 tel./fax 22 836 48 42

 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl


Zakres działania Przedszkola określa
Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991(Dz. U Nr 95 poz.425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami

Statut Przedszkola Nr 238

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 stycznia 1993 roku.

Pokaz informacje o atrykule