Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej.

Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne

 Przedszkole nr 238
 01-121 Warszawa
 ul. Monte Casino 5
 tel./fax 22 836 48 42
 e-mail: p238@edu.um.warszawa.pl

NOWOŚCI

Pracownicy, ich zadania i obowiązki

Dyrektor mgr Renata Szyszka – nauczyciel mianowany

Kierownik Gospodarczy Janina Liszewska

Nauczyciele:

 1. mgr Maria Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany
 2. licencjat Marzena Duda – nauczyciel dyplomowany
 3. licencjat Beata Witkowska – nauczyciel mianowany
 4. mgr Mirosława Najman – nauczyciel mianowany
 5. mgr Maria Krzyszkowska – nauczyciel dyplomowany
 6. mgr Danuta Pietryka– nauczyciel mianowany
 7. mgr Wioletta Grzybowska – nauczyciel dyplomowany
 8. mgr Anna Plichta - nauczyciel kontraktowy
 9. mgr Teresa Tworkowska - nauczyciel kontraktowy

Zadania oraz obowiązki

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)

Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za powierzone jego opiece dzieci,

Do obowiązków nauczyciela należy:

 1. Nauczyciel prowadzi pracę systematycznie zgodnie z planem rocznym i planami   miesięcznymi,
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, działalności  wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo – naukowych
 4. Nauczyciel ma prawo do doskonalenia zawodowego, 
 5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: 
  1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
  2. ujednolicenie metod wychowawczych,
  3. rozwijanie zdolności zaobserwowanych u dziecka,
  4. ustalenia form pomocy dzieciom mniej zdolnym,
  5. włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 6. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa 
 7. Codzienną pracę nauczycieli wspierają specjaliści zatrudnieni w przedszkolu: 
  1. psycholog
  2. logopeda


Do zadań logopedy należy:

 1. diagnozowanie dzieci, poprzez prowadzenie badań przesiewowych,
 2. systematyczne prowadzenie indywidualnych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi,
 3. rozpowszechnianie działań profilaktycznych,
 4. organizowanie spotkań z rodzicami, celem szerzenia wiedzy logopedycznej,
 5. wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci
 6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inni pracownicy przedszkola wypełniają zadania administracyjne i obsługowe, a szczególności:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
wykonuje prace związane z całością spraw   administracyjno – gospodarczych.

Do jego obowiązków należy:

 
KUCHARKA obowiązana jest

 
POMOC KUCHARKI obowiązana jest:


WOŹNA ODDZIAŁOWA
obowiązana jest

 
POMOC NAUCZYCIELA obowiązana jest

 
DOZORCA obowiązany jest

 

Pokaz informacje o atrykule